Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website en algemene voorwaarden van ViCiHealth B.V. (AV)

Neem alsjeblieft even de tijd om de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden voor de website en de algemene voorwaarden van ViCiHealth B.V. (‘ViCiHealth’ of ‘wij’) (‘AV’) door te nemen. Ze bevatten belangrijke informatie die geldt voor jou als gebruiker van onze website en als koper van onze producten en zijn van toepassing op elk product dat via onze website wordt gekocht en gebruikt. Deze website en alle daarmee samenhangende diensten zijn uitdrukkelijk onderhevig aan de acceptatie van deze AV. Door onze website te gebruiken, producten te kopen of een van onze diensten te gebruiken, accepteer je deze AV, inclusief toekomstige wijzigingen die door publicatie op onze website of op andere wijze bekend worden gemaakt. ViCiHealth biedt deze website en zijn producten en diensten uitsluitend aan onder de voorwaarde dat jij deze AV accepteert. Wanneer je niet akkoord gaat met deze AV, ben je niet gerechtigd van onze website of diensten gebruik te maken of producten van ons te kopen. Onduidelijkheden in de interpretatie van deze AV mogen niet tegen ViCiHealth worden gebruikt.

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden (AV)

 • De onderhavige algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van de website van ViCiHealth (vicihealth.nl, inclusief de bijbehorende subdomeinen; ‘website’), op alle offertes en geleverde producten en diensten van ViCiHealth en op alle overige overeenkomsten die met of in opdracht van ViCiHealth zijn gesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Door de website te gebruiken of via deze website producten te bestellen of gebruik te maken van diensten verklaart de klant (‘klant’ of ‘jij/je’) zich ten opzichte van ViCiHealth akkoord met de onderhavige AV, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
 • Alle op de website van ViCiHealth gepubliceerde content (inclusief logo’s, merken, auteursrechten etc.) is intellectueel eigendom van ViCiHealth en mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ViCiHealth niet worden verspreid, veranderd of anderszins worden gebruikt.
 • Door gebruik van de website en acceptatie van deze AV verklaar je dat je meerderjarig bent in het land waarin je je bevindt en dat het kopen en gebruikmaken van onze producten of diensten wettelijk is toegestaan in jouw woonplaats of op hun plaats van bestemming. De klant is er als enige verantwoordelijk voor dat dit wordt gewaarborgd, en ViCiHealth wijst in dit verband elke aansprakelijkheid van de hand.
 • Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst aan te gaan of producten of diensten te leveren.

2. Algemene informatie en aangeboden producten en diensten

 • Alle informatie op de website of in andere schriftelijke media van ViCiHealth is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. ViCiHealth kan echter niet garanderen dat alle informatie correct, volledig en/of actueel is. ViCiHealth behoudt zich het recht voor alle informatie op de website of in andere schriftelijke media zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Jij gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is deze wijzigingen bij te houden.
 • Alle door ViCiHealth op de website of elders verstrekte informatie over onze producten en diensten is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als medische kennis of advies. Elk door de klant genomen besluit over het gebruik van onze producten en diensten dat berust op informatie die door ViCiHealth is verstrekt, wordt in eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico genomen.
 • ViCiHealth behoudt zich het recht voor het assortiment van producten en diensten op elk willekeurig moment en zonder aansprakelijkheid jegens de klant of derden te wijzigen en producten en diensten uit het assortiment te verwijderen.
 • ViCiHealth kan op de website nu en dan speciale aanbiedingen doen die verband houden met zijn producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor dergelijke aanbiedingen te allen tijde naar eigen goedvinden te veranderen, te beperken of volledig te beëindigen.
 • Wij behouden ons tevens het recht voor, maar zijn niet verplicht om naar eigen goedvinden en zonder opgaaf van redenen de verkoop van producten of de levering van diensten aan specifieke klanten, derden of naar bepaalde landen of regionale rechtsgebieden op elk willekeurig moment te beperken of volledig te beëindigen.
 • Wij kunnen niet garanderen dat onze website en onze diensten onafgebroken en foutloos kunnen worden aangeboden. Bij uitval of storingen zal ViCiHealth contact opnemen met de klant om een geschikte oplossing te vinden.

3. Registratie, gebruikersaccount en persoonlijke gegevens

 • Om via de website een bestelling te plaatsen, moet de klant eerst op de registratiepagina een account aanmaken. Tijdens het registratieproces wordt de klant verzocht een geschikte gebruikersnaam en een geschikt wachtwoord te kiezen. Gebruikersnaam en wachtwoord dienen door de klant strikt vertrouwelijk te worden behandeld. ViCiHealth is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en gaat er vanuit dat de persoon die onze website gebruikt, de geregistreerde klant is.
 • ViCiHealth of zijn medewerkers zullen je nooit naar je wachtwoord vragen. Als je vermoedt dat je inloggegevens in verkeerde handen terecht zijn gekomen, moet je je inloggegevens onmiddellijk veranderen.
 • Als klant ben je verplicht ervoor te zorgen dat alle account-informatie correct en actueel is. ViCiHealth is niet aansprakelijk voor vertragingen of extra kosten die het gevolg zijn van onjuiste of onnauwkeurige informatie van de klant.
 • Alle persoonlijke gegevens van de klant worden door ViCiHealth verwerkt en beschermd zoals in onze privacyverklaring wordt beschreven. De privacyverklaring vormt een integraal bestanddeel van deze AV. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

4. Totstandkoming van de overeenkomst op de website

 • Het aanbieden van producten op de website mag niet worden opgevat als een verzoek van ViCiHealth tot afsluiting van een koopovereenkomst. Aangezien producten mogelijk niet meer op voorraad zijn, kan de klant door zijn bestelling niet direct een koopovereenkomst afsluiten.
 • Met het plaatsen van je bestelling wordt deze bindend en ben je tijdens 7 werkdagen aan je bestelling gebonden. Een eventuele bevestiging van je geplaatste bestelling door ViCiHealth betekent nog niet dat er een overeenkomst is gesloten.
 • Hoewel we ons ervoor inspannen dat alle informatie en gegevens op onze website of in andere schriftelijke media correct zijn, kunnen typefouten of weglatingen voorkomen. Wij behouden ons het recht voor deze naar eigen goeddunken te corrigeren, en bestellingen die hierdoor worden of zouden kunnen worden beïnvloed, aan te passen of te annuleren.
 • Een overeenkomst tussen jou en ViCiHealth komt tot stand zodra de bestelde producten naar jou worden verzonden. ViCiHealth behoudt zich het recht voor om het aangaan van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen volledig of gedeeltelijk te weigeren.
 • Wanneer een bestelling van de klant wordt geschrapt, beperkt of uitgesteld, zal ViCiHealth ter verduidelijking van de situatie alle redelijke maatregelen treffen om met de klant in contact te komen.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • Alle op de website en in andere schriftelijke media door ViCiHealth vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Alle in de prijs begrepen kosten worden uitdrukkelijk vermeld. Eventuele meerkosten worden apart vermeld en komen voor rekening van de klant.
 • De producten worden verzonden door ViCiHealth Netherlands BV, gevestigd in Schijndel (‘ViCiHealth Netherlands’). De klant is aansprakelijk voor alle verschuldigde douane- en invoerrechten. ViCiHealth heeft geen invloed op dergelijke meerkosten en kan hierover ook geen informatie geven. Neem voor meer informatie contact op met de douaneautoriteiten op de plaats van bestemming.
 • De koopprijs dient door de klant vooraf te worden betaald en is verschuldigd op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. De producten worden niet aan de klant geleverd voordat de volledige koopprijs is ontvangen. Bij betalingsachterstand kan ViCiHealth de overeenkomst opzeggen zonder een nadere termijn te stellen.
 • De door ons geaccepteerde betalingsmethoden worden op de website vermeld. Wij behouden ons het recht voor hierin op elk willekeurig moment naar eigen goedvinden veranderingen aan te brengen.

6. Levering

 • Mits de producten volledig beschikbaar zijn, worden deze in de regel na ontvangst van de betaling binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd op het door jou bij de bestelling opgegeven afleveradres. Bij levering naar bepaalde landen kunnen zich langere leveringstermijnen voordoen; raadpleeg onze website voor meer informatie. Alle leveringstermijnen zijn niet-bindend, en niet-nakoming ervan geeft je niet het recht de overeenkomst op te zeggen.
 • Wanneer ViCiHealth niet op tijd levert, kun je de overeenkomst pas opzeggen nadat je ons eerst een nadere termijn van ten minste 20 werkdagen hebt verleend waarin we alsnog aan onze verplichting kunnen voldoen. Bij opzegging van de overeenkomst betaalt ViCiHealth maximaal de koopprijs terug. Elke verdergaande aansprakelijkheid voor schade wegens vertraagde of niet-nagekomen leveringen is uitgesloten.
 • De klant dient levering in delen te accepteren wanneer bijvoorbeeld een deel van de bestelde producten niet meer beschikbaar is of pas met vertraging kan worden geleverd.
 • Plaats van uitvoering is de plaats waar de producten door ViCiHealth worden overgedragen aan de Nederlandse post (of een andere transportonderneming). Voordeel en risico gaan met de verzending van de producten op de koper over. ViCiHealth is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten tijdens transport.

7. Garantie en recht van retour

 • ViCiHealth is aansprakelijk voor gebreken van de gekochte producten overeenkomstig de bepalingen van het Zwitserse verbintenissenrecht (‘OR’). De klant dient de producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 7 dagen schriftelijk aan ViCiHealth te melden; anders worden de producten geacht te zijn goedgekeurd. Ook verborgen gebreken moeten binnen 7 dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan ViCiHealth worden gemeld.
 • Alle producten van ViCiHealth zijn gebaseerd op natuurproducten en zijn onderhevig aan natuurlijke variaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen (in kleur, geur, smaak etc.).
 • Alle producten worden geleverd zoals ze zijn. Afwijkende afbeeldingen, informatie over of beschrijvingen van producten op de website of in andere schriftelijke media van ViCiHealth gelden niet als garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen.
 • Producten met gebreken dienen voor onderzoek te worden geretourneerd aan ViCiHealth Netherlands, Nobelweg 5, 5482 NN, Schijndel. ViCiHealth heeft het recht hetzij vervangende producten te leveren of de koopprijs terug te betalen. In geval van terugbetaling van de koopprijs worden geen invoerrechten vergoed. ViCiHealth is niet aansprakelijk voor schade die de klant als gevolg van gebrekkige producten heeft geleden. Voor aanspraken op schadevergoeding geldt de verjaringstermijn van twee jaar overeenkomstig art. 210 lid 1 OR.
 • Als je niet tevreden bent over je bestelling, heb je het recht de producten binnen 14 dagen na ontvangst aan ViCiHealth Netherlands te retourneren. Neem hiervoor tijdig contact op met onze klantenservice. De producten dienen zo mogelijk verzegeld, ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Zodra wij de producten terug hebben ontvangen en de voorwaarden voor retourzending zijn vervuld, krijg je de koopprijs terugbetaald; de retourneringskosten worden niet vergoed.

8. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • Voor zover wettelijk mogelijk wordt elke aansprakelijkheid van ViCiHealth of een aan ViCiHealth gelieerde onderneming uitgesloten voor schade of andere negatieve gevolgen die voor de klant resulteren uit of in verband met de gesloten koopovereenkomst of de levering of het gebruik van producten en diensten van ViCiHealth
 • De klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van de door ViCiHealth geleverde producten en diensten voor eigen risico gebeurt.

9. Klantenservice
In geval van vragen, opmerkingen of klachten over onze producten en diensten kun je per telefoon of e-mail contact opnemen met onze klantenservice (contactinformatie op de website). ViCiHealth zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om binnen 3 werkdagen contact met je op te nemen.

10. Wijziging van de algemene voorwaarden (AV)
Wij behouden ons het recht voor deze AV te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling te veranderen of aan te vullen. De AV worden in de meest recente versie op onze website gepubliceerd of op een andere wijze bekendgemaakt.

11. Slotbepalingen

 • Indien een of meerdere bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige bepalingen worden vervangen door een rechtsgeldige regeling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.
 • Op de overeenkomst tussen ViCiHealth en de klant alsmede op deze AV is uitsluitend materieel Zwitsers recht van toepassing, met uitzondering van zijn conflictenrechtelijke bepalingen. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen ViCiHealth en de klant of deze AV (incl. de rechtsgeldige overname daarvan) worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van ViCiHealth B.V..

12. Contact
De website wordt beheerd door ViCiHealth B.V., Rotterdam Airportplein 22, 3045 AP Rotterdam. Bij vragen over de (content van de) website kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze klantenservice (contactinformatie op de website).